Kết nối

Kết nối

Thông tin về Hội Cựu sinh viên tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội Cựu sinh viên tại các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN, truy cập các trang website dưới đây:

1. Đại học Công nghệ - ĐHQGHN: http://www2.uet.vnu.edu.vn/coltech/
2. Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: : http://alumni.ueb.edu.vn/
3. Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN: http://hus.vnu.edu.vn/csv/
4. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN: http://www.ussh.vnu.edu.vn/c2/news-c/Sinh-vien-11.aspx
5. Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN: http://ulis.vnu.edu.vn/taxonomy/term/440
6. Đại học Giáo dục - ĐHQGHN: http://education.vnu.edu.vn/
7. Khoa Luật - ĐHQGHN: http://law.vnu.edu.vn/article-Thong-tin-Cuu-sinh-vien-15230-1229.html
8. Khoa Quản trị Kinh doanh - ĐHQGHN: http://hsb.vnu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=498&lang=vi
9.Khoa Quốc tế - ĐHQGHN: http://www.is.vnu.edu.vn/index.aspx
10. Khoa Y Dược - ĐHQGHN: http://smp.vnu.edu.vn/

các đối tác

BIDV Viettel Toshiba Petro posco jica doitac hyundai