Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội

BAN GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

 

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động và công tác của ĐHQGHN theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHQGHN.

Phụ trách lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển ĐHQGHN; Đào tạo; Tổ chức cán bộ; Hợp tác và Phát triển; Truyền thông.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng ĐHQGHN; Ban Đào tạo; Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Hợp tác và Phát triển; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Ngoại ngữ; Trường ĐH Việt – Nhật; Ban Quản lý Trường ĐH Việt – Nhật; Khoa Quốc tế; Khoa Luật; Khoa Sau Đại học; Khoa Quản trị Kinh doanh.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: sonnk@vnu.edu.vn

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức

Phụ trách lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; xếp hạng, kiểm định, đảm bảo chất lượng; xuất bản và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Khoa học – Công nghệ; Trường ĐH Công nghệ; Bệnh viện ĐHQGHN; Khoa Y-Dược; Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; Các viện nghiên cứu khoa học thành viên; Nhà xuất bản ĐHQGHN; Văn phòng Chương trình Tây Bắc; Tạp chí Khoa học; Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức; Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường.

Tiểu sử tóm tắt 

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: ducnh@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải

Phụ trách lĩnh vực công tác: Kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất; đầu tư xây dựng; phát triển dự án; phát triển cơ sở vật chất của ĐHQGHN tại Hòa Lạc; ứng dụng công nghệ thông tin; tuyển sinh; khảo thí và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Xây dựng; Ban Quản lý các dự án; Trường ĐH Giáo dục; Quỹ Phát triển ĐHQGHN; Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN; Trung tâm Nghiên cứu Đô thị; Trung tâm Phát triển ĐHQGHN; Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: nhhai@vnu.edu.vn

 

Phó Giám đốc Lê Quân

Phụ trách lĩnh vực công tác: Thanh tra và Pháp chế; Cải cách hành chính; Thi đua khen thưởng; Công tác chính trị, học sinh, sinh viên, cựu sinh viên và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

Phụ trách các đơn vị: Ban Thanh tra và Pháp chế; Bản Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên; Trường ĐH Kinh tế; Viện Quốc tế Pháp ngữ; Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực; Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Văn phòng Hội cựu sinh viên.

Tiểu sử tóm tắt

> Điện thoại: (84.4) 37547670

> E-Mail: lequan@vnu.edu.vn

các đối tác

BIDV Viettel Toshiba Petro posco jica doitac hyundai