Quy chế hoạt động

Quy định tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN thành lập theo Quyết định số 979/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/4/2016, là tổ chức thuộc ĐHQGHN hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận, không có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.