Sứ mệnh lịch sử

Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN là tổ chức tập hợp các thế hệ cựu học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã học tập, nghiên cứu khoa học tại các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN nhằm mục đích: 

1. Động viên, khích lệ các thế hệ sinh viên phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên ĐHQGHN, học tập, công tác tốt, góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. 

2. Kết nối các cựu sinh viên ĐHQGHN để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, công tác, trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội.

3. Xây dựng các nguồn tài trợ, học bổng và chương trình hoạt động thiết thực, nhằm giúp đỡ các sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN nâng cao điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

4. Là cầu nối để các cựu sinh viên đóng góp ý kiến, giải pháp để xây dựng, nâng cao vị thế, thương hiệu và thực hiện thành công sứ mệnh cũng như sự phát triển bền vững của ĐHQGHN.